תקנון ומדיניות פרטיות

כללי
1.1. אתר האינטרנט WorldShop -“וורלדשופ טכנולוגיות בע”מ” (להלן: “האתר” ו/או “WorldShop” ו/או “וורלדשופ”) ח.פ 515301679, משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, באמצעות השתתפות במכירות ישירות ו/או מכירות אישיות ואחרות (להלן: “מכירות”).
1.2. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין WorldShop. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. כמו כן בכל מקום שבו רשום WorldShop הכוונה לעוסק המורשה “וורלדשופ”.
1.4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.5. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של WorldShop ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
1.6. מובהר בזאת, כי כל תשלום אשר יבוצע ע”י PAYPAL לא יחול עליו עניין בחינת מספר התשלומים, וכל הוראות התשלום ותנאיו יהיו בהתאם לאמור בתקנון PAYPAL שבאתר www.paypal.co.il ובאחריותם בלבד.
1.7 וורלדשופ הינו אתר קניות ייחודי אשר הוקם בשנת 2011 ומאפשר רכישת מוצרים ביבוא מחו”ל. אנו בוורלדשופ מתמחים בציוד בילוש, ציוד טקטי, ציוד אבטחה וריגול מתקדם.

2. אודות המכירות
2.1. WorldShop מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל ובעולם.
בעלי החנויות, בתי העסק ומפעיליהם (להלן: “הספקים”) מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.
2.2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה” הכולל את השם המסחרי של המוצר בעולם, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה ככל ובמידה שנמסר ל WorldShop מהספק וכן את מחיר המכירה (להלן “דף המכירה”).
סכום הקפיצה המותר יכול להשתנות במהלך המכירה, לפי שיקול דעתה של WorldShop.
2.3. במכירה אישית/ישירה יוצג בדף המכירה מחיר עלות וזכיה של המוצר אך לא יוצג שמותהזוכים במכירה האמורה עד לאותה עת ובכלל.
חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים אינם כוללים מע”מ לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2.4. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: “פעולה”) נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה..
2.5. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע WorldShop בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי WorldShop וניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת הקישור “כרטיס לקוח” שבאתר, כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
חשוב להבהיר כי ההרשמה ל WorldShop מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות שלWorldShop, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של WorldShop.
יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את WorldShop ו/או הספקים. הרישום שנרשם במחשבי WorldShopיהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות התשלום בה בחר הקונה לפני מועד ביצוע ההזמנה באתר,ויעשה לאחר ביצוע הפעולה.
מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות ל WorldShop בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים.WorldShop, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את WorldShop בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של WorldShopלצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ואף תהיה רשאית WorldShop ליצור קשר עם הלקוח. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או WorldShop זכאים לבטל את ההזמנה.
2.7. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עמו נציג WorldShop קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג WorldShopיצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של WorldShopבתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספקים ו/או WorldShopזכאים לבטל את ההזמנה.
2.8. הספקים יציגו באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר עם מוצריהם ושירותיהם וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לעסק WorldShop בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

3. שיטות המכירה
3.1 מכירה רגילה
3.1.1 מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
3.1.2 מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
3.1.3 במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות לפיה נציג לקוחות של WorldShopיצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג WorldShopלבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה, במקרה ובחר באמצעות תשלום אחר לרבות שילוח גוביינא מזומן או כל דרך אחרת יחשב כבוצע רק לאחר תשלום המוצר.
יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל הספק בעת השלמת הליך המכירה.
3.1.4
WorldShop תהא רשאית לשנות בכל דרך וצורה שהיא את מחיר המכירה של מוצר,בכל עתבין אם המוצר מוצא למכירה ובן לא, עלות מכירת המוצר תקבע בזמן רכישת/תשלום המוצרלפי הרשום בדף המכירה באותה עת, במקרה של שינוי מחיר מוצר בשל הוזלה/הנחה יצויןמחיר קודם/מקור להנחה, בכל מקרה אחר ובדרך הכלל מכירה רגילה היא מכירה של מוצריםבמחיר קבוע מראש עד גמר המלאי כפי שצויין בסעיף 3.1.1

4. מועדי המכירה
4.1. במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

5. עדכון האתר ופרסום הצעות במכירה פומבית קלאסית/רגילה
5.1. WorldShop תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות באופן מקוון על מנת לספק למציע תמונה עדכנית ונכונה של ההצעות הגבוהות באותה השעה.
5.2. הצעה שלא עמדה בתנאי תקנון זה תיפסל.
5.3. לאחר סגירת המכירה, יוכל זוכה לראות את פרטי זכייתו באתר במסגרת כרטיס הלקוח שלו. בנוסף הזוכים יקבלו הודעת זכייה בתוך שעות 48 בדואר אלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו.
5.4. פרטים אודות ההצעות שהוגשו ואודות המכירות שבוצעו ניתן למצוא תחת הקישור “כרטיס לקוח”.
יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את WorldShopו/או הספקים. מבצע פעולה יחשב כזוכה גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני, מכל סיבה שהיא.
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, רשאים WorldShopו/או הספקים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

6. אספקת/הובלת המוצרים
6.1. WorldShop ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר, יובהר ויודגש, כי האתר מתמחה ביבוא מוצרים מחו”ל ועל כן יתכנו עיקובים בקבלת המוצר עד לחודש ימי עסקים.
6.2. WorldShop ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. WorldShopו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן או לאחר ששולם בכל אמצעות אחרת אשר בחר הלקוח ואשר אפשרית על ידי העסק וקיימת בעת ביצוע התשלום.
6.3. WorldShop ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של WorldShop בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של WorldShopאו מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. WorldShop ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
6.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית WorldShop ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
6.5. במשלוח באמצעות שליח – השליחות תעשה באמצעות חברת יהב שליחויות או כל חברה אחרת שתבחר WORLDSHOP לרבות שליח פרטי, במקרה של בחירת משלוח עם שליח, המשלוח יהיה כפוף לתנאים הבאים:
6.5.1 המשלוח יפוזר ברוב הארץ למזמין עד 4 ימי עסקים (בכפוף לזמינות המוצר במלאי) ולאחר תיאום עם הלקוח.
6.5.2 משלוחים המיועדים להפצה באזורים חריגים תתבצע עד 6 ימי עסקים (בכפוף לזמינות המוצר במלאי). אזורים לעניין סעיף זה כוללים את כל ישובי רמת הגולן, גבול הצפון, ישובי המגזר הערבי, ישובי בקעת הירדן, ישובים מעבר לקו הירוק (שטחים), ישובי עוטף עזה, אילת, ים המלח וכל ישובי הערבה ותבוצע על ידי יהב שליחויות או בשירות BOXIT – על פי שיקול דעתה של וורלדשופ וזאת גם במידה והלקוח בחר בשיטת משלוח יהב שליחויות בלבד.
6.5.3 לא ניתן לבצע משלוח עם שליח לכפרים ו/או ישובים ערביים וישובים מעבר לקו הירוק בעלי סיכון בטחוני – החלטה זאת תהיה בלעדית לוורלדשופ.

6.5.4 בכל מקום בו בחר הלקוח בשיטת משלוח יהב שליחויות ע”י שליח, מוסכם ומובהר כי וורלדשופ רשאית לשלוח בשירות חברת BOXIT במקום זה, שירות משלוח לתא אחסון בתחנת דלת של חברת “מנטה” הקרוב ביותר לכתובת המשלוח ובהתאם לסניפים השירות המופיעים באתר www.boxit.co.il – באחריות הלקוח לאסוף את החבילה באופן עצמאי בתוך 24 שעות מרגע הגעת החבילה לתא בתחנת הדלק.
6.5.5 במקרה והמשלוח נשלח באמצעות שליח של חברת יהב שליחויות, שעות חלוקת ההזמנה על ידי שליח תעשה בימים א-ה בשעות 8:00-18:00, ובערבי חג בשעות 08:00-12:00 בתיאום מראש.
6.6. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו WorldShopאו הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
6.7. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
6.8. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאיתWorldShop ו/או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
6.9. זוכה במכירה או רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהספק אם על פי מדיניות הספק ניתן לעשות זאת. לברור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מהספק, מקום ומועד האיסוף יש לפנות ישירות לספק ממנו נרכש המוצר.
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. זוכה במכירה שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, תבוטל זכייתו.
6.10. בעת אספקת המוצר, רשאים WorldShop ו/או הספקים ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
6.11. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, יחשב כמקום מושבו של הספק, גם במקרה בו בחר לקוח שזכה במכירה או רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.
6.12. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת הספק ואין WorldShop יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן.
דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לספק ממנו נרכש המוצר ועל חשבונו.

7. שירות לקוחות
7.1. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנויות כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי האתר.
7.2. פרטי הספקים ואופן ההתקשרות אליהם נמצאים בקישור “צור קשר”
7.3. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של WorldShop בדואר אלקטרוניservice@WorldShop.co.il, בטלפון או בפקס.
נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

8. מילוי משובים והשימוש בהם
8.1. בסיום כל מכירה, כשירות נוסף בעבור המשתמשים באתר,יתכן אך לא מחייב ויישלח למשתמש משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על הליך המכירה, על הספק ועל המוצר ו/או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן – “המשובים”). ככלל, עיבוד נתוני המשובים נעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שנכתבו והוספו על ידי המשתמש.
8.2. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת רק ביחס למוצרים ו/או שירותים אותם רכשו בפועל. משתמש הממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיביים בלבד ובאופן מלא.
8.3. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות במילוי המושבים שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגענים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר מילא משוב כאמור בסעיף זה, ישפה את WorldShop, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה, טענה או דרישה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו בגין פגיעה עקב מילויו של משוב באופן שאינו ראוי על ידי משתמש כאמור.
מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזאת כי WorldShopתהא רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות לפי סעיף זה בקשר עם מילוי המשובים. במקרים של הפרה כאמור תהא WorldShop רשאית להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטאטוטורית ו/או לכל גורם אחר, שלפי שיקול דעתה המוחלט של WorldShopנפגע או עלול להיפגע מפרטי המשוב כאמור.
8.4. מובהר בזאת, כי WorldShop רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל משוב או כל חלק הימנו, והכל מבלי שתהא מחויבת לידע את המשתמש אשר מילא משוב בדבר.
8.5. WorldShop תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את נתוני המשובים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים ו/או לספקים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור
8.6. יובהר, כי לWorldShopאין כל דרך להתחקות אחר זהות כותבי המשובים המפורסמים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בגין האמור.
מבלי לגרוע מהאמור, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם WorldShop ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.
8.7. ככלל, WorldShop מציגה את תוצאות ו/או תכני המשובים לצפייה באתר באופן אוטומטי וכפי שהן (As is), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. WorldShopלא תשא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות לספקים ו/או למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בנתוני המשובים.
8.8 בכל מקום כאשר לא מצויין תוקף אחריות למוצר האחריות הינה לשנה מיום הרכישה במסגרת תיקונים במסירת המוצר לבדיקת מעבדה בכתובת החנות ובמילוי טופס שליחת מוצר למעבדה, את הטופס ניתן לקבל בחנות ועל פי תנאיו. האחריות אינה תקפה למוצר כגון תרסיס פלפל על כל דגמיו השונים.

9. כשרות להשתמש באתר
9.1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה הרגילה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
9.2. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
9.3. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
9.4. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי וזאת במידה ובחר להשתמש באמצעות תשלום זה אך במידה ומילא פרטי כרטיס אשראי מאשר כי הוא תקף וחוקי.
9.5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
9.6. חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של הספק באתר.
9.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא WorldShop, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
9.7.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
9.7.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
9.7.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
9.7.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בWorldShop ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
9.7.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

10. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש – מדניות הפרטיות
10.1. כדי לרכוש מוצר או שירות , יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
10.2. המידע הנ”ל יועבר לספק ממנו ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה.WorldShopאינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י הספק במידע שהועבר לו.
מעבר לשימוש הנ”ל WorldShop מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. WorldShopתאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
10.3. WorldShop נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, עם זאת במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, WorldShopלא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה

10.4. – מדניות הפרטיות: מדיניות הפרטיות העולמית של חברת וורלדשופמדיניותה של וורלדשופ הנה לשמור ולהקפיד על חוקי הגנת המידע השונים. מחויבותה האמורה של וורלדשופ משקפת את הערך שרואה וורלדשופ בשמירת אמונם של עובדיה, לקוחותיה, שותפיה העסקיים וצדדים שלישים אשר חולקים עם וורלדשופ מידע.

10.5. הצהרה בדבר הפרטיות באתר: כל אתר אינטרנט של וורלדשופ מוקם ומופעל לתכלית אחרת ומכיל תכונות שונות. במידה ותידרש לחשיפת מידע נוסף או אחר באיזה מבין אתרי האינטרנט של וורלדשופ באופן פרטני, וורלדשופ תציג בפניך באתר האמור הצהרה נפרדת בגין הפרטיות ואופן שמירתה. כל הצהרה נפרדת כאמור באה בכדי לשנות או להוסיף על מדיניות זאת בכל הנוגע לאתר בו תופיע אותה הצהרה כאמור.

11. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
11.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
11.2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
* יובהר כל בכול מקום בתקנון זה הרשום “נכס” הכוונה במשמעותה גם ל”טובין” ו/או לכל מוצר חשמלי ו/או אלקטרוני.
* ברכישה של נכס ו/או טובין – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס ו/או הטובין או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הנדרשים לשילוח וביצוע הזמנה ולפי חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
* “ביטול עסקה” – כוונתו לבקשה לביטול העסקה, החזרת המוצר, החלפת המוצר או קבלת החזר כספי.
* ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
11.3. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לספק ממנו נרכש המוצר ו/או השירות ו/או באמצעות WorldShop.
11.4. תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס ו/או טובין נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, יחזיר הקונה/מבצע הקנייה ו/או הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
11.5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. ונוסף מחיר עלות השילוח אל הלקוח מהספק/עסק שבבעולתה נמצא המוצר בזמן הרכישה וזאת בארץ בלבד.
יובהר ויודגש: כי דמי הביטול יכול שיגבו ע”י הספק או ע”י WorldShop.
קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק לחברת השילוח.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דע לך: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה ו/או חיבור לחשמל ו/או חיבור למקור חיצוני אחר מכל סוג שהוא לרבות מכני ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני, אלא באישור מראש של וורלדשופ.

11.6 אין האמור בסעיף 11.5 לחול על ביצוע עסקה או פעולה הנובעת בצורה עקיפה ו/או ישירה של ביצוע הזמנה ו/או רכישה אשר ניתן לה הצעת מחיר בכתב, באמצעות הדואר ו/או באמצעות המייל (דואר אלקטרוני) ו/או באמצעות הפקס, קודם לכן, וכי ביום ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה הצעת המחיר הייתה בתוקף, במקרה של ביטול הזמנה ו/או רכישה, יחולו הוראות והערות להצעת המחיר ולא סעיף 11.5. ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע”י מבצע הפעולה ו/או הרוכש, כפוף לכך שמבצע הפעולה ו/או הרוכש ידאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק לחברת השילוח. אין האמור בסעיף זה לבטל את שאר סעיפי וסעיפי המשנה של תקנון זה למעט סעיף 11.5.

יובהר ויודגש: כי דמי הביטול יכול שיגבו ע”י הספק או ע”י WorldShop.

11.7. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
11.8. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן.
11.9. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על WorldShop אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
11.10. WorldShop תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
11.10.1.במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
11.10.2.במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
11.10.3.אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
11.10.4.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
11.10.5.אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;
11.10.6.אם יתברר לWorldShop ו/או לספקים כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
11.11. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאים WorldShopו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור WorldShop ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. במידה ויסכים הקונה/מזמין/משלם/מבצע רכישה המוצר על עיכוב הגעת המוצר לזמן שיוסכם בכתב ו/או בעל פה בכל אמצעי תקשורת שהוא רשאי העסק לעכב את זמן הגעת המוצר לקונה ולא מעבר ל30 יום מיום אישור העיכוב ע”י /מזמין/משלם/מבצע רכישת המוצר.
11.12. כשלון תמורה:
WorldShop מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע”י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, תפעל WorldShopלספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה WorldShopלספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לWorldShopהצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.
11.13 האחריות לכל מוצר היא בכפוף לתנאי האחריות הניתנת לאותו מוצר ע”י החברה המייצרת ( “אחריות יצרן”) ותוקפה שונה ממוצר למוצר, לקבלת מידע בדבר אחריות היצרן עבור כל מוצר יש לברר עם שירות לקוחות של וורלדשופ, ובהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980.
11.14 בכל מקרה של תקלה ו/או פגם ו/או תיקון, האחריות אותה מעניקה וורלדשופ בע”מ מכסה פגמים בחומר ו/או בייצור. האחריות אינה כוללת בלאי טבעי, נזקים שנגרמו משימוש לקוי, שימוש וטיפול לא נכונים (שלא על-פי הוראות היצרן), תאונה או פגעי טבע. כמו כן אין האחריות מכסה מוצרים אשר עברו תיקון או שינוי מכל סוג שהוא שלא ע”י היצרן ו/או מי שהוסמך לכך ואינה חלה על חלקים שאינם מקוריים. בכל מצב של פגם כאמור אשר חל עליו האחריות למוצר והינה בתוקף, תחליף, וורלדשופ יהא רשאי לתקן או לשלוח את המוצר לחו”ל- על פי שיקול דעתו. משלוח המוצר לחו”ל יעשה רק עבור מוצרים שנרכשו בישראל. היה וורלדשופ בע”מ החליט לאחר בדיקתו כי הפגם אינו נכלל במסגרת האחריות והוא ניתן לתיקון, ניתן יהיה לתקנו בתשלום. לוורלדשופ יהיה הבלעדי לקביעת מקור הפגם ו/או הנזק ואם מקורו בפגם יצרן והאם חל על הפגם ו/או הנזק האחריות או לא.

12. תנאים נוספים
12.1. המוצרים הרשומים באתר WorldShop הינם בבעלות העסק WorldShop אלא נכתב אחרת .
12.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את WorldShop. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
12.3. WorldShop לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
WorldShop אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
12.4. WorldShop ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של WorldShopבכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח. בנוסף על כך, WorldShop לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו. כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
12.5. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של WorldShop ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כןWorldShopנתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
12.6. אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י WorldShop.
12.7. רישומי המחשב של WorldShop בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

13. שונות
13.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים תל אביב, בלבד.
13.2. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 24.01.2013 וניתן לשינוי בכל עת ע”י WorldShop, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תוקנה הסמכות המקומית הבלעדיתלדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב”WorldShop” – WorldShop ו/אובקשר עם תנאי שימוש באתר ובכל מדניות האתר

קנייה מהנה מצוות WorldShop.

המלצות

محل أقل ما يقال عنه رائع ، الخدمة للزبائن من قبل الموظفين اذهلتني ، وجعلتني اشتري هذا ولم اقل لكم عن منتجاتهم الأكثر من رائعة ، المكفولة، التي منذ أن اقتنيتها لم تتعطل معي أبداً، بل كانت فائقة السرعة شكراً لطاقم العمل .
Takaa Drta
Takaa Drta
02/03/2023
קניתי מהם גלאי ועבד לי מצוין, ממליץ לכולם לבוא ולקנות מהם, שירות היה מדהים
אלי פרדס
אלי פרדס
01/01/2023
مكاني المفضل لشراء الكاميرات والاجهزة ، الخدمة ممتازة والموظفون رائعون في التعامل مع الزبائن، والمكان نظيف، وهذه صورة لاحد الكاميرات المتميزة التي اشتريتها من هذا المحل المدهش من تجربتي الشخصية معهم، شكراً لكم
Ibrahim Ali
Ibrahim Ali
29/12/2022
קניתי מהם מצלמה ומקליט קול, אחרי חודשיים חזרתי וקניתי עוד ציוד למשרד. שירות מצטיין, ממליץ מאוד.
Ron Markowitz
Ron Markowitz
27/12/2022
שירות אדיב ומקצועי, חנות מקתקת ויש בה מגוון גדול של מוצרים. ממליץ בחום.
אורן יצחקי
אורן יצחקי
20/12/2022
עובד מאוד אדיב , שירות מצוינת
Mohammad Judeh
Mohammad Judeh
25/10/2022
שירות נהדר, עזרו לי מאוד
RoteMeeseeks
RoteMeeseeks
02/06/2022
רכשתי מכשיר הקלטה ואני מרוצה ממנו מאוד איכות מעולה סומכת על וורלדשופ! מקצועיים..
Алина Привски
Алина Привски
06/04/2022
מלקוחותינו:
מצלמות נסתרות לחברת תנובה
מצלמות נסתרות וציוד ריגול מקצועי למשטרת ישראל
מכשירי האזנה ומצלמות נסתרות לבסט ביי
מצלמות נסתרות לטרגט
מכשירי האזנה ומצלמות נסתרות לקבוצת כלמוביל
מצלמות נסתרות לרשות הטבע והגנים
מצלמות נסתרות ללשכת עורכי הדין
ציוד ריגול להכשרת הישוב
מצלמות נסתרות לבית למרכז להערכה
מצלמה נסתרת לכאן 11
מכשירי האזנה ל-IDA
מכשירי האזנה ל-IDA
מצלמות נסתרות לסיטיפס
מצלמה נסתרת למוסד לביטוח לאומי
ציוד ריגול לחבד
משרד הבטחון
Call Now Button
wage